Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ για αποσύνδεση της ιδιότητας μέλους του Τ.Ε.Ε. από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ

Εμφανίσεις: 653

Παραθέτουμε το κείμενο της Απόφασης Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με θέμα : «Αποσύνδεση της ιδιότητας μέλους του Τ.Ε.Ε. από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ»

Ένα ζήτημα που ανέκαθεν ταλανίζει τους συνάδελφους μηχανικούς είναι η σύνδεση του ΤΕΕ με το ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΦΚΑ) και ειδικότερα αφενός η συνεπαγόμενη εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ με την εγγραφή στο ΤΕΕ και αφετέρου η απώλεια της Άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού με την διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ.

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα αυτό τείνει να λάβει τεράστιες διαστάσεις, γιατί δεδο-μένης της οικονομικής συγκυρίας, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων αδυνατεί να κα-ταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές, με αποτέλεσμα τα οφειλόμενα ποσά να τοκίζονται και οι ίδιοι να οδηγούνται σ' ένα φαύλο κύκλο οικονομικής ασφυξίας.

Σε περίπτωση διαγραφής τους από το ΤΣΜΕΔΕ, ανακύπτουν τα εξής προβλήματα:

  1. Οι συνάδελφοι χάνουν την Άδεια άσκησης επαγγέλματος και επομένως δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, οδηγούμενοι σε ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό αδιέ-ξοδο.
  2. Δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις, όπου απαιτείται η κατοχή Ά-δειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών τους.
  3. Η αυτεπάγγελτη εγγραφή των νέων συναδέλφων στο ΕΦΚΑ [πρώην ΤΣΜΕΔΕ], απο-τελεί για πολλούς εξ' αυτών ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, με αποτέλεσμα αφενός να απαξιώνονται τα πτυχία τους και αφετέρου να αποκόπτονται από το αντικείμενό τους.
  4. Όσοι συνάδελφοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό υποχρεούνται ταυτόχρονα να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, καθώς πολλές εταιρίες τους ζη-τούν την Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού.

Ζητείται:

  1. η αποσύνδεση του ΤΕΕ από το ΕΦΚΑ, δηλαδή ζητείται η κατάργηση του άρθρου 6 του Αναγκαστικού Νόμου 2326/1940 [ΦΕΚ 145-Α-11-5-1940] που προβλέπει: «1. Μετέχουσιν υποχρεωτικώς του ταμείου πάντες οι δικαιούμενοι να ώσι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφ' ης ήρξαντο αι καταβολαί των συνδρομών αυτών εις τούτο, ως και άπαντες οι εν Ελλάδι ασκούντες το επάγγελμα του εργολάβου δημοσίων έργων, βά-σει πτυχίου του Υπουργείου Συγκοινωνίας, οίτινες εγγράφονται υποχρεωτικώς εις τάς ανά το Κράτος εργοληπτικάς Οργανώσεις.»
  2. ζητείται ακολούθως η δυνατότητα άμεσης εγγραφής από το ΤΕΕ στα μητρώα του, των συναδέλφων που διαγράφηκαν λόγω παύσης εργασιών εφόσον το επιθυμούν.

Για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας


Παρασκευή Χριστοπούλου

 
Δημήτριος Γιαννακίδης


Ζαχαρένια Αγγελίδου

Πηγή