Ανακοίνωση ΤΕΕ για δηλώσεις του Ν 4495

Εμφανίσεις: 5359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2017

Από 6/11/2017 τέθηκε σε λειτουργία η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του ΤΕΕ για την ένταξη ακινήτων στον ν.4495/17. Η αναζήτηση δηλώσεων υπαγωγής στους ν. 4014/11 και ν. 4178/13 γίνεται μέσα από την ίδια εφαρμογή.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17), ισχύουν τα εξής:

Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων στις διατάξεις του ν. 4495/17 θα ξεκινήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. Καταβληθέντα ποσά μέσω του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13 θα συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως αυτό υπολογίζεται με τον ν. 4495/17. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή παλαιότερων ποσών προστίμων.

Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα μεταφοράς στον ν. 4495/17, θα ξεκινήσει και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων τροποποίησης (αλλαγή τρόπου εξόφλησης, επαναφορά σε υπαγωγή, κτλ) σε δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/17, οπότε εφιστούμε την προσοχή των χρηστών στην καταχώριση των στοιχείων των δηλώσεων στον ν. 4495/17.

 

Για οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη λειτουργία του συστήματος δείτε:

Εγχειρίδιο διαφορών χρήσης Συστήματος ν. 4495/2017-ν.4178/2013

Πηγή ΤΕΕ