Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Περί κατάργησης των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού

Έγγραφο 987/04.04.2014/Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Υποβολή προτεινόμενων διατάξεων προσθήκης-τροπολογίας για παροχή γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011" προς την ΕΑΑΔΗΣΥ

επί του οποίου εκδόθηκε η

4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ

Σύμφωνα με την προωθούμενη από το ΥΠΥΜΕΔΙ προσθήκη-τροπολογία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, εκτός της κατάργησης των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού, επικαιροποίηση προς τα άνω των ανωτάτων ορίων.

Πηγή

JoomShaper