Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Γονική Κατηγορία: Ειδικές Κατασκευές Κατηγορία: Λοιπά Εμφανίσεις: 1564

Αριθμ. 8111.1/41/09/09 (ΦΕΚ 412 Β/6-3-2009)


Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων


φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».