Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Βιομηχανία

NEW Π.Δ..44/29.03.2013-ΦΕΚ82/Α/08.04.2013 "Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας"

Ν.3982/2011-ΦΕΚ143/Α/17.6.2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15-ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα"

ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β)

'Οροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο.

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α')

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένωνεις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

JoomShaper