Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Νερά

NEW Υπ' αριθμ. οικ. 111084 Κ.Υ.Α.-Φ.Ε.Κ. 3368/Β/17.12.2012 "Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011), όπως ισχύει"

Απόφαση αριθμ. οικ. 110424 (ΦΕΚ1190/Β/11-4-2012)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Ύδρευση

Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ Β' 174)

Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την

ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση

Νόμος 1739/87 (ΦΕΚ201 Α')

Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ138_Β_24_2_65

Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών Αποβλήτων

ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54 Α/8-3-2007)

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

Αριθμ. 43504/07 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-2005)

Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.

N. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α’/9-12-03)

Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

Οδηγία 2000/60/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ Β' 174)

Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση.

Υγειονομική σημασία των Χημικών Παραμέτρων στο πόσιμο νερό

N. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α’/9-12-03)

Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

Αριθμ. 43504/07 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-2005)

Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.

 

 

JoomShaper