Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Φ/Β

Φωτοβολταϊκά

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε.


Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ


Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986,

JoomShaper