Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Περιβαλλοντικά

NEW Υ.Α  Υ.Π.Ε.Κ.Α οικ. 166476/25.2.2013 (Φ.Ε.Κ. 595/Β/14.3.2013) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντις, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011», όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄αριθ.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8-5-2012) όμοιά της Απόφαση

Εγκύκλιος Α.Π. οικ.ΕΥΠΕ/203188/20.11.2012 "Διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση (παράταση ισχύος) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων"

Έγγραφο Υ.Α.Π.Ε. /Φ16/1851/13630 "Χορήγηση Έγκρισης Δόμησης Μικρής Κλίμακας και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε όμορα γήπεδα αυτοτελών ιδιοκτησιών"

Απόφαση Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-12) "Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11."

Υπ. απ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86"

Aριθμ. YΠΕXΩΔE/ΕYΠE/oικ. 107017 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-06) "Eκτίμηoη τωv περιβoλλovτικι,iν επιπτώσεωv oρισμέvωv σxεδίωv και πρoγραμμάτωv, σε oυμμόρφωoη με τις διατάξεις της oδηγίας 2001/42//E "σχετικά με την εκτίμηση τωv περιβαλλovτικώv επιπτώσεωv oρισμένων σxεδίωv και πρoγραμμάτων" του Ευρωπαϊκoύ Koιvoβουλίoυ και τoυ Συμβoυλioυ της 27ης Ioυνίoυ 2001"

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ "Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13της ΚΥΑ ΗΠ 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/2003)"

JoomShaper