Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Θόρυβος

Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ – 159 Α/28-7-2006)


Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους


προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ.


Αριθ. 10399/Φ.5.3/361/91 (ΦΕΚ 359 Β/28-5-1991)


Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θόρυβο των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 69001/1921/18.10.1988 Υπουργικής απόφασης. 


Κ.Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ Β 81) 


Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια


των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων. 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 149


Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ.


Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α')


 


Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.


Αριθμ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β')


Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες


79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/12/78, της 7/12/81 και της 11/7/85


 

JoomShaper