Οικολογικά προϊόντα

Γονική Κατηγορία: Περιβαλλοντικά Κατηγορία: Λοιπά Εμφανίσεις: 882

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1980/2000


ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουλίου 2000


περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος