Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Λοιπά

Διαχείριση ορυκτελαίων

Μη Υποχρέωση Σύμβασης


Eναλλακτικη διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (A.Λ.E)


Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α’/2-3-04)


Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων

Διαλυτήρια Αυτοκινήτων

Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04)


Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «για

Διαλύτες

Εγκύκλιος


133924 Eγκύκλιος VOC Διαλύτες


Eγκύκλιος


159271_VOC Διαλύτες


Αναφορά


Έντυπο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΚΥΑ 11641/1942/20021 (ΦΕΚ 832 Β/2-7-2002) {προς εφαρμογή της Οδηγίας 1999/13/ΕΚ}


 


Ερωτηματολόγιο


Έντυπο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832 Β/2-7-2002) {προς

Ατμόσφαιρα

(ΦΕΚ-125 Α ) 


Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου: Πράξη 34   της 30.5.2002  


Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.Π.Υ.Σ. 25/1988 (ΦΕΚ Α 52)


 


Οριακές

Αέρια Θερμοκηπίου

2004/15/6 Προδιαγραφές παρακολούθησης και ελέγχου                                                                                                           


Περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με


τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-


λίου και του Συμβουλίου.      


Εθνική

Σελίδα 2 από 3

JoomShaper