Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Περιβαλλοντικά

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Κ.Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β')


Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών


και αστικών λυμάτων. 


Αριθ. HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/16-12-02) :


Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Γεωθερμία

Αριθ. Δ9ΒΔ/Φ.166/ΟΙΚ.18508/5552/207/04 (ΦΕΚ 1595 Β’/25-10-04) 


Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.


Εφημερίς της Κυβερνήσεως


Αριθμός Φύλλου1055

Φωτοβολταϊκά

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε.


Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ


Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986,

ΧΑΔΑ

Εγκύκλιος 19


Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων


Εγκύκλιος


Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

Σελίδα 4 από 6

JoomShaper