Άδειες Δόμησης

Γονική Κατηγορία: Πολεοδομικά Κατηγορία: Άδειες Δόμησης Εμφανίσεις: 2005

NEW Έγγραφο ΟΙΚ. 12057/14.03.2013/Γ.Γ.Χ.Α.Σ. "Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης", Τοπογραφικό διάγραμμα-εκτός σχεδίου, Τοπογραφικό διάγραμμα-εντός σχεδίου, Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος-εκτός σχεδίου, Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος-εντός σχεδίου, Διάγραμμα δόμησης

Έγγραφο 10914/19.02.2013 "Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών κατεδάφισης"

Έγγραφο 2667/17.01.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης", Τοπογραφικό διάγραμμα-εκτός σχεδίου, Τοπογραφικό διάγραμμα-εντός σχεδίου, Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος-εκτός σχεδίου, Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος-εντός σχεδίου, Διάγραμμα δόμησης

Εγκύκλιος ΕΥΕΔ/11.01.2013/Ε.Υ.Ε.Δ. "Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης κατά το Ν. 4030/2011"

Έγγραφο 50571/30.11.2012/Δ.Ο.Κ.Κ. "Απαίτηση για βεβαίωση υψομέτρων μόνο στους οικισμούς με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο"

Εγκύκλιος 18/Αριθμ. Πρωτ. οικ. 60764/6.12.2012/Δ.Ο.Κ.Κ. "Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα-ΦΕΚ 795/Δ/1993 μετά την ισχύ του Ν.4030/2011"

Έγγραφο 45244/18-10-2012/Δ.Ο.Κ.Κ. "Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών"

Έγγραφο 46173/5-10-2012/Δ.Ο.Κ.Κ. "Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του ν. 4030/11"

Έγγραφο 1669/9-8-2012/Γ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ "Έκδοση αδειών δόμησης η αίτηση των οποίων υποβλήθηκε προ της ισχύος του Ν.4067/2012"

Εγκύκλιος 10/14-6-2012 "Αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειών"

Εγκύκλιος 9/13-6-2012 "Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Έγγραφο 21493/15-5-2012 "Διαδικασία θεώρησης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας μετά την ισχύ του ν. 4030/11"

Έγγραφο 15450/12-4-2012 "Δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών απο Προέδρους Κοινοτήτων (νυν Δημάρχους)"

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή"

Ν.4030/11-Φ.Ε.Κ. 249/Α/25-11-2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"