Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Γονική Κατηγορία: Πολεοδομικά Κατηγορία: ΝΟΚ Εμφανίσεις: 1721

NEW Έγγραφο28750/03.06.2013/ΔΟΚΚ  "Μηχανήματα και λοιπά στοιχεία σε ανοιχτούς εξώστες κτιρίων"

   Έγγραφο28279/30.04.2013/ΔΟΚΚ  "Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4067/12 

Εγκύκλιος 2/28271/30.04.2013/ΔΟΚΚ "Εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»"

Απόφαση Αν. Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 9070/12.02.2013 "Τροποποίηση του Τευχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)"

Πίνακας Excel εφαρμογής άρθρου 10

Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.)

Έγγραφο 37018/30-10-2012/ΔΟΚΚ "Έκδοση οικοδομικών άδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους"

Έγγραφο 32326/20-9-2012/Δ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ "Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)"

Έγγραφο 1680/10-8-2012/Υ.ΠΕ.Κ.Α. "Σύσταση Επιτροπής επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/12) και αντικείμενο εργασιών αυτής"

 Έγγραφο 9-8-2012/Γ. Δ/ΝΣΗ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ "Εφαρμογή των άρθρων 4 και 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012)"

Έγγραφο 29418/1-8-2012/Δ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 άρθ. 4 του Ν. 4067/12 σε διατηρητέα κτίρια"

Έγγραφο 38490/31-7-2012 "Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4067/2012 (Φ.Ε.Κ.79Α΄/2012)" (μέρος Β΄)

Έγγραφο 33803/13-7-2012 "Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4067/2012 (Φ.Ε.Κ.79Α΄/2012)"

Ν.4067/2012-Φ.Ε.Κ. 79/Α/9-4-2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός"