Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ανακοίνωση ΤΕΕ για δηλώσεις του Ν 4495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2017

Από 6/11/2017 τέθηκε σε λειτουργία η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του ΤΕΕ για την ένταξη ακινήτων στον ν.4495/17. Η αναζήτηση δηλώσεων υπαγωγής στους ν. 4014/11 και ν. 4178/13 γίνεται μέσα από την ίδια εφαρμογή.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17), ισχύουν τα εξής:

  • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/13 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/17, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17. Το χρονικό αυτό διάστημα, το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4178/13, προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον ν.4178/13.
  • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.
  • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/11, περαιωμένες και μη, δύναται να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η μεταφορά γίνεται αρχικά στον ν. 4178/13, με υποχρέωση μεταφοράς στον ν. 4495/17.
    Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (14-11-2017), δεν γίνονται πλέον δεκτές πληρωμές που πραγματοποιούνται με κωδικούς δηλώσεων του ν. 4014/11.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων στις διατάξεις του ν. 4495/17 θα ξεκινήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. Καταβληθέντα ποσά μέσω του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13 θα συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως αυτό υπολογίζεται με τον ν. 4495/17. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή παλαιότερων ποσών προστίμων.

Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα μεταφοράς στον ν. 4495/17, θα ξεκινήσει και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων τροποποίησης (αλλαγή τρόπου εξόφλησης, επαναφορά σε υπαγωγή, κτλ) σε δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/17, οπότε εφιστούμε την προσοχή των χρηστών στην καταχώριση των στοιχείων των δηλώσεων στον ν. 4495/17.

 

Για οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη λειτουργία του συστήματος δείτε:

Εγχειρίδιο διαφορών χρήσης Συστήματος ν. 4495/2017-ν.4178/2013

Πηγή ΤΕΕ

JoomShaper