Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Διάφορα

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

Υ.Α. ΔΚΠ/οικ/545/29.05.2015/Αν. Υπ. Ο.Υ.Ν.Τ. "Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Συμπλήρωση πίνακα τιμών ΗΜ.pdf)Συμπλήρωση πίνακα τιμών ΗΜ.pdf150 Kb1118 Μεταφορτώσεις

Περί κατάργησης των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού

Έγγραφο 987/04.04.2014/Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Υποβολή προτεινόμενων διατάξεων προσθήκης-τροπολογίας για παροχή γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011" προς την ΕΑΑΔΗΣΥ

επί του οποίου εκδόθηκε η

4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ

Σύμφωνα με την προωθούμενη από το ΥΠΥΜΕΔΙ

Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Εγκύκλιος 1/Δ11δ/520/5/10.01.2014/ΓΓΔΕ "Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από 1-12014"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κατώτατα όρια δημοσίων συμβάσεων από 1.1.2014.pdf)Κατώτατα όρια δημοσίων συμβάσεων από 1.1.2014.pdf796 Kb1157 Μεταφορτώσεις

Δημόσια Έργα

NEW Έγγραφο 2798/17.06.2013/ΕΑΑΔΗΣΥ "Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων-Άρθρο 4 §3 του Ν.4013/11"

Έγγραφο Δ15/οικ/6044/08.04.2013-Εγκύκλιος 14 "Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)"

Υ.Α. Δ11γ/ο/3/20/20.03.2013-Φ.Ε.Κ. 639/Β/20.03.2013 "Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων

Δομικά Υλικά

Έγγραφο 1439/103/01.02.2013/ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Εγχειρίδιο εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και του ΠΔ 334/94 για τα «Προϊόντα δομικών κατασκευών»"

Εγχειρίδιο εφαρμογής (συνοδεύει το έγγραφο 1439/103/01.02.2013/ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Σελίδα 1 από 3

JoomShaper