Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ειδικές Κατασκευές

Απλούστευση & Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/Υπ. ΟΙΚ., ΕΣ., ΔΜΕΔ, ΥΓ., ΠΕΚΑ, Αν. Υπ. ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 3402/Β/31.12.2013 "Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Απλούστευση & Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Π.Υ.Υ.Ε.

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/Υπ. ΟΙΚ., ΕΣ., ΔΜΕΔ, ΥΓ., ΠΕΚΑ, Αν. Υπ. ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 3403/Β/31.12.2013 "Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

Κ.Υ.Α. Υπ. Εσ.-Πο.Α.-Δ.Μ.Η.Δ.-Υγ.-Π.Ε.Κ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013-Φ.Ε.Κ. 3106/Β/09.12.2013 "Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΚαταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου"

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012-Φ.Ε.Κ.2718/Β/8.10.2012 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις"

Τρόφιμα

Νόμος 6422_34

Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου και του μηχανοπλόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού εώς και του ναυπηγού. (ΦΕΚ412/Α/28-11-34)

Σελίδα 2 από 4

JoomShaper