Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά

Απλοποίηση διαδικασίας τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας εργαζομένων στα τεχνικά έργα

Υ.Α. 14867/825/09.05.2014/Υφ.Ε.Κ.Α.Π.-Φ.Ε.Κ. 1241/Β/15.05.2014 "Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων.pdf)Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων.pdf124 Kb1136 Μεταφορτώσεις

Παράταση προθεσμίας αναγγελίας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του

Υ.Α. 1495/68/17.01.2014/Υπ. ΕΚΑΠ "Επιμορφωση εγοδοτών ως τεχνικοί ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους"

Τεχνικός Ασφαλείας

Εγκύκλιος 29436/1143/28.12.2012/ΥΠ.Α.Κ.Π. "Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας"

Ν.3850/2010-Φ.Ε.Κ. 84/Α/02.06.2010 "Κύρωση κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων"

Υγιεινή και Ασφάλεια

NEW ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2012 (ΦΕΚ 91/Α/19-4-12)

"Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003)"

Κ.Υ.Α. Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ-343 Β')

(Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 592Β΄/7-7-95)

Αμοιβές μηχανικών

NEW Έγγραφο 33444/3.7.2013/ΔΟΚΚ "Καταβολή είσπραξης εισφοράς 2% υπέρ ΤΕΕ ΝΔ 2726/1953 ΦΕΚ Α΄ 325/12-11-1953"

Έγγραφο 9001/24.4.2013/Τ.Ε.Ε. "Σχετικά με την είσπραξη του 2% και 2‰ των νόμιμων και προεκτιμούμενων αμοιβών μελετών και έργων"

Έγγραφο 3138/17.01.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Τιμή λ του Α΄ τριμήνου 2012

Σελίδα 1 από 9

JoomShaper