Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Λοιπά

ΧΑΔΑ

Εγκύκλιος 19


Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων


Εγκύκλιος


Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

Ορυκτέλαια

Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α’/2-3-04) : Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ


Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων


 

Οικολογικά προϊόντα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1980/2000


ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουλίου 2000


περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος

Θόρυβος

Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ – 159 Α/28-7-2006)


Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους


προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ.


Αριθ. 10399/Φ.5.3/361/91 (ΦΕΚ 359 Β/28-5-1991)


Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θόρυβο

Σελίδα 1 από 3

JoomShaper