Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 21028/27-4-2017 "Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών."

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 21028/27-4-2017 "Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών."

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων-τεντών. ΣΧΕΤ:

α) το µε αρ. πρωτ. 445πρ/2016 έγγραφο του πταισµατοδικείου Θεσσαλονίκης (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 49567/2016)

β) το µε αρ. πρωτ. Φ6533/4654/2014/2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 54961/2016)

γ) το µε αρ. πρωτ. 424πρ/2016 έγγραφο του πταισµατοδικείου Θεσσαλονίκης (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 41502/2016)

δ) το µε αρ. πρωτ. 393 πρ/2016 έγγραφο του πταισµατοδικείου Θεσσαλονίκης (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 39274/2016)

ε) το µε αρ. πρωτ. 61ΠΕ/2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 40600/2016)

στ)το µε αρ. πρωτ. 39049/3142/2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 32790/2016)

ζ) το µε αρ. πρωτ. Οικ.2120/2015 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. Θεσσαλονίκης (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 4708/2015)

η) το µε αρ. πρωτ. Οικ.1698/2015 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. Θεσσαλονίκης (µε Α.Π ∆ΑΟΚΑ 4485/2015)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών , αλλά και σε πλήθος ερωτηµάτων πολιτών και ιδιωτών µηχανικών αναφορικά µε την τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων- τεντών, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 6 του άρθρου 16 του Ν.4067/12 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια και εφόσον δεν δηµιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και, σύµφωνα µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό τα κινητά ή σταθερά συστήµατα σκίασης και ρύθµισης του φυσικού φωτισµού µε τα στηρίγµατά τους.

2. Τα κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.

3. Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόµα και σε τµήµατα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους.

4. Σε πεζόδροµους και δρόµους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των λειτουργικών, ενεργειακών και διακοσµητικών στοιχείων στις όψεις του κτιρίου σε ύψος µεγαλύτερο των 3,00 µ. µετά από βεβαίωση του αρµόδιου δήµου ότι δεν παρεµποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδροµου.

Κατά την άποψη της ∆/νσής µας, τα κινητά προστεγάσµατα-τέντες δεν αποτελούν εγκατάσταση ή µηχανήµατα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη έγκριση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (Υ.∆ΟΜ.-ΣΑ) σύµφωνα µε το 28750/13 έγγραφο της ∆/νσής µας, αλλά αποτελούν λειτουργικό εξοπλισµό του κτιρίου επί του οποίου τοποθετούνται και συνεπώς για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται άδεια δόµησης, ούτε έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, ούτε και προ 48 ωρών έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης.

Επισηµαίνουµε ότι τα κινητά προστεγάσµατα-τέντες διέπονται από τις προαναφερόµενες διατάξεις αλλά και τις διατάξεις και περιορισµούς του άρθρου 17 του Κτιριδοµικού κανονισµού (Αποφ.3046/89), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις (αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικοί τόποι, πόλεις µνηµεία, διατηρητέα κτίρια, ιστορικά κέντρα, κλπ) και σχετίζονται µε την τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων εξακολουθούν να ισχύουν και προϋποθέτουν τις κατά περίπτωση προβλεπόµενες εγκρίσεις φορέων.

Συν/να: Ε. ∆: 1) Χρον. Αρχείο 2) ∆.Α.Ο.Κ.Α / Γ΄ 3) Ι. Αθανασούλης 4) Α. Σκάρλα (Τµηµατάρχης Γ’) 5) ∆/ντρια ∆ΑΟΚΑ 6) Ιστοσελίδα ΥΠ.ΕΝ.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ

Αρχιτέκτων Μηχ. - Πολεοδόµος

πηγή

 

JoomShaper