Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Δημόσια Έργα

NEW Έγγραφο 2798/17.06.2013/ΕΑΑΔΗΣΥ "Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων-Άρθρο 4 §3 του Ν.4013/11"

Έγγραφο Δ15/οικ/6044/08.04.2013-Εγκύκλιος 14 "Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)"

Υ.Α. Δ11γ/ο/3/20/20.03.2013-Φ.Ε.Κ. 639/Β/20.03.2013 "Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών»"

Εγκύκλιος 10/Αρ. Πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/4.3.2013/Γ.Γ.Δ.Ε.. "Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013"

Υ.Α. Δ11/γ/0/9/7/7.2.2012/Αν. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.-Φ.Ε.Κ. 363/Β/19.2.2013 "Αναπρσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών"

Εγκύκλιος 8/19.02.2013/Γ.Γ.Δ.Ε. (Αρ. Πρωτ. Δ17γ/01/34/ΦΝ 439.6) "Αναπρσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013"

Έγγραφο ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/12.12.2012/Υπ.Αν.Υπ. "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με αριθ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα»

Εγκύκλιος 35/Αρ. Πρωτ. Δ17γ/08/193/ΦΝ449/24.12.2012/Υπ.Αν.Υπ. "Έναρξη ισχύος του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» (Φ.Ε.Κ. 185/Α/24.9.2009)»"

Εγκύκλιος 36/Αρ. Πρωτ. Δ17α/369/2/ΦΝ463/24.12.2012/Υπ.Αν.Υπ. "Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων"

§8 Άρθρο 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου-Φ.Ε.Κ. 246/Α/18.12.2012 "Πληρωμή μέχρι 31.12.2012 αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής"

Εγκύκλιος 26/2012/Υπ.Αν.Υπ. " Έγκριση 440 ΕΤΕΠ, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα"

Εγκύκλιος 11/2012 Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.- «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων»

Απόφαση Αριθμ. Δ15 /οικ/5961 (ΦΕΚ 1200/Β/11-4-12) "Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012" 

Εγκύκλιος 38

Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την

 

επίβλεψη των μελετών

 

N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ Α' 231)

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

 

Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257

 

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.

 

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05)

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Εγκύκλιος 4

Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2008

JoomShaper