Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Απάντηση της Γενικής Γραμματέιας Δημοσίων Εσόδων για τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Απαντώντας στην από 25/4/2014 επιστολή σας, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3661/2008, για τη διαχείριση των οποίων αρμόδιο είναι το ΥΠΕΚΑ. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η αριθμ. Δ6/Β/οικ 5825/2010 (ΦΕΚΒ΄407) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία ορίζεται (παρ. 3 αριθμ. 14) ότι σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα, αν δεν προσκομίζεται ενώπιόν της ισχύον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 2238/1994, με τις οποίες οριζόταν η υποχρέωση θεώρησης των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ., έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν.4223/2013.

3. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2014 εκδόθηκε η ΠΟΛ 1013/2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία ορίζεται η υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία μίσθωσης. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται από 1/1/2014 και μετά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr, προκειμένου εκ των υστέρων να διενεργηθούν διασταυρώσεις γι φορολογικούς σκοπούς. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, η αναγραφή των στοιχείων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι προαιρετική (παρ. 1 αριθμ. 3).

4. Το γεγονός αυτό δεν καταργεί την υποχρεωτική έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδσης κτιρίων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Απάντηση ΓΓΔΕ για ΠΕΑ.pdf)Απάντηση ΓΓΔΕ για ΠΕΑ.pdf2347 Kb733 Μεταφορτώσεις
JoomShaper